Zamień ten tekst na URL Webhooka

Regulamin świadczenia usług

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.

2. Usługodawca - eduweb Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, adres poczty elektronicznej: ahoy@ahoy.so, numer telefonu: +48 880 880 606.

3. Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Platforma - serwis internetowy pod domeną lub subdomeną ahoy.so.

6. Rejestracja - dołączenie do Platformy poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wybór odpowiedniego pakietu (darmowego lub płatnego).

7. Umowa - umowa o świadczenie usług Subskrypcji, tj. dostępu czasowego do wszystkich Materiałów i Wydarzeń online płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu.

8. Materiały - darmowe i płatne kanały dyskusyjne na Platformie, wydarzenia online, artykuły, zasobnik, kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich używanie z poziomu Konta w ramach Platformy.

9. Konto (Profil) - przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych Użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia. Jej sekcje dostępne są po najechaniu na ikonę avatara w prawym górnym rogu serwisu.

10. Subskrypcja - Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas określony wskazany przed jej zawarciem, na podstawie której Użytkownik ma dostęp czasowy do wszystkich bezpłatnych i płatnych Materiałów dostępnych na Platformie.

11. Darmowy Okres Próbny - okres, który przysługuje nowym Użytkownikom, do nieodpłatnego korzystania z Materiałów, ograniczony w czasie.

12. Darmowe Konto - Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas nieokreślony, na podstawie której Użytkownik ma dostęp do wszystkich bezpłatnych Materiałów dostępnych na Platformie.

13. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Subskrypcja, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów płatnych.

14. Formularz Zamówienia i Formularz Subskrypcji - przestrzeń w serwisie oznaczona przyciskiem „Załóż konto”.

15. Profil Publiczny - sekcja Platformy, w ramach której dostępne są dane użytkownika oznaczone przez niego jako widoczne w Profilu, w tym opis, etykiety i posty napisane przez Użytkownika.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1.03.2023 roku.

2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Platforma jest platformą ze społecznością online, zorganizowaną w formie kanałów i postów, a także cyklicznych wydarzeń online.

4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, a także zasady świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

5. W ramach Platformy Usługodawca umożliwia Ci Rejestrację i dostęp do Platformy zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem.

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.

2. Do korzystania z Platformy wymagana jest przeglądarka stron WWW: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji.

3. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.

4. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.

5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

6. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie ahoy.so lub drogą korespondencji e-mail.

Usługi. Główne cechy świadczenia

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

1. utworzenie i prowadzenie Konta;

2. umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Materiałów;

3. umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień przez Formularz Subskrypcji i zawierania Umów;

4. umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne)

Konto

1. W celu możliwości skorzystania z Materiałów w ramach Darmowego Konta, Subskrypcji lub Darmowego Okresu Próbnego konieczna jest rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.

2. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link „Wypróbuj przez 7 dni” lub „Załóż bezpłatne konto” na stronie ahoy.so/cennik.

3. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, ani do Materiałów dostępnych w ramach Darmowego Konta lub Subskrypcji.

5. Dane, które są widoczne dla innych Użytkowników Platformy (Profil Publiczny) to domyślnie imię i nazwisko, oraz inne dane uzupełnione przez Użytkownika za pomocą zakładki Edit Profile. Dane te są widoczne po kliknięciu w zakładkę My Profile lub w awatar Użytkownika w dowolnym poście. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które są prezentowane innym w ramach jego Profilu Publicznego.

6. Wypowiedzenie umowy następuje przez kliknięcie avatara w prawym górnym rogu, następnie Edit Profile i Deactivate.

7. Konto zostanie dezaktywowane natychmiast po wykonaniu akcji z punktu 6.

8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych.

9. Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.

10. W ramach Konta można przeglądać Materiały, pisać publiczne posty na dostępnych dla Użytkownika Kanałach, edytować Profil Użytkownika, pisać wiadomości prywatne do innych użytkowników.

11. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.

13. Na potrzeby optymalizacji korzystania z Platformy i realizacji Usług Usługodawca zbiera informacje na temat każdej aktywności Użytkownika na Koncie w jego obrębie, w szczególności dotyczące pisanych postów i udziału w wydarzeniach. Szczegóły określone zostały w Polityce Prywatności

14. Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na świadczenie Usług w ramach Subskrypcji lub Umowy o świadczenie Usług w ramach Darmowego Okresu Próbnego. Przy zawieraniu jednej z tych Umów, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.

15. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na Platformie i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).

16. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów.

17. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

18. W przypadku gdy Użytkownik nie loguje się do swojego Konta przez miesiąc, Usługodawca zapyta mailowo Użytkownika, czy nadal chce korzystać z Platformy. W przypadku braku kontaktu ze strony Użytkownika, Usługodawca ma prawo dezaktywować konto Użytkownika w ciągu 14 dni od zapytania.

Moderowanie treści

1. Treści tworzone przez Użytkowników, takie jak posty na kanałach czy rozmowy na spotkaniach online są nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę wiedzy w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku.

2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Postępowania w ramach Platformy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi Użytkowników, w szczególności te, które:

a) naruszają przepisy prawa,

b) mogą obrazić innych Użytkowników,

c) są treścią reklamową,

d) nie są związane z działaniem i tematyką poruszaną na Platformie.

4. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń Usługodawca wyśle użytkownikowi 3 ostrzeżenia. Po naruszeniu regulaminu po raz czwarty, Użytkownik zostanie usunięty z kanałów dyskusyjnych, co oznacza brak dostępu do Materiałów.

Formularz subskrypcji na zakup dostępu do materiałów na czas określony lub nieokreślony

1. Aby korzystać z Platformy, Użytkownik musi zawrzeć Umowę, której przedmiotem jest Subskrypcja dostępu do płatnych lub/i bezpłatnych na Platformie Materiałów przez czas określony w Formularzu Subskrypcji.

2. Użytkownik w celu zawarcia Umowy korzysta z Formularza Subskrypcji widocznego po kliknięciu przycisku „Załóż bezpłatne konto” lub „Wypróbuj przez 7 dni”.

3. Złożenie zamówienia na usługę Subskrypcji następuje po zaakceptowaniu przy składaniu zamówienia Regulaminu, wymaganych oświadczeń oraz kliknięciu przycisku „Płacę” lub innego, o analogicznym znaczeniu. W Formularzu Subskrypcji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Numeru telefonu, Adresu do faktury, danych karty płatniczej.

4. Usługa Formularz Subskrypcji świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na usługę Subskrypcji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.

5. Użytkownik w celu zawarcia Umowy na świadczenie usług Subskrypcji powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.

6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Subskrypcji.

7. Usługodawca może anulować zamówienie w razie zastrzeżeń co do jego zgodności z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Subskrypcji oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz dodania danych karty do płatności odnawialnej (która rozpocznie się po 7 dniach) jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług Subskrypcji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Materiałów płatnych na Platformie przez czas określony przy zawieraniu Umowy.

9. Użytkownik może korzystać z Materiałów w celach prywatnych, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).

10. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Subskrypcji poprzez wybranie przycisku Anuluj Subskrypcję w części profilu oznaczonej jako Abonament i Faktury.

Wynagrodzenia za świadczenia wraz z podatkami

1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy.

2. Płatność rozpocznie się po odbyciu Darmowego Okresu Próbnego, czyli po 7 dniach bezpłatnego dostępu do wszystkich (płatnych i bezpłatnych) Materiałów na Platformie.

3. Ceny wskazane w cenniku są cenami brutto i są określone w polskich złotych.

4. Usługodawca wskazuje kwotę jaka będzie automatycznie pobierana za okres rozliczeniowy w zakładce „Abonament i Faktury”, wraz z datą pobrania kolejnej płatności.

5. Płatność pobierana jest przy pomocy karty Użytkownika, której numer wprowadził podczas Rejestracji w Formularzu Subskrypcji.

6. Płatności są obsługiwane przez Stripe, Inc. z siedzibą przy 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

7. Realizacja płatności następuje w zależności od operatora oraz banku, zazwyczaj w ciągu kilku minut.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do płatnych Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

9. Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry.

10. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment potwierdzenia dokonania płatności, przekazanego Usługodawcy przez operatora płatności.  

11. Faktury VAT są wystawiane automatycznie do każdego zakupu, bez względu na to, czy zakup dokonany jest przez osobę fizyczną czy firmę. Są one dostępne na stronach Profilu w sekcji „Abonament i Faktury”.

12. Wniosek o zmianę danych na fakturze należy złożyć poprzez wysłanie e-maila na adres ahoy@ahoy.so z informacjami, które dane mają być zmienione.

Płatności odnawialne za subskrypcję

1. Po zawarciu Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji na czasowy dostęp do Materiałów płatnych (Subskrypcja) uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z karty płatniczej Użytkownika na zasadach określonych przed zawarciem Umowy. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć w Profilu w sekcji Abonament i Faktury.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatności odnawialnych, wyłączając je w Profilu w zakładce Abonament i Faktury z pomocą przycisku Anuluj Subskrypcję.

3. Użytkownik może zmienić metodę lub częstotliwość płatności odnawialnej w Profilu na Koncie w zakładce Abonament i Faktury

4. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych, Użytkownik zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Materiałów w ramach Subskrypcji, do wszystkim Materiałów na Platformie na czas, który został wcześniej opłacony.

5. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana w koszyku, podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Profilu Użytkownika.

6. Użytkownik może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na Koncie.

7. Szybkie płatności umożliwiają zakup z pomocą ostatnio wybranej formy płatności, która zostanie zapamiętana na Platformie.

8. Usługodawca nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji poza ostatnimi 4 cyframi numeru karty płatniczej w przypadku wyboru tej formy płatności oraz jej daty ważności a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.

9. W przypadku wyboru płatności kartą jako szybkiej płatności domyślnej będzie ona stosowana w kolejnych transakcjach Użytkownika.  

Promocje i rabaty

1. Usługodawca prowadzi okresowe promocje na Subskrypcje.

2. Użytkownik podczas zawierania Umowy jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji dostępnej w czasie jej zawierania.

3. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać. Jeśli promocja wykorzystuje parametr podawany w linku, parametr podany jako pierwszy ma zastosowanie w kontekście naliczenia promocji.

4. Czas trwania każdej z promocji jest ograniczony i wskazany na Platformie.

5. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie powinien przekazywać informacji o promocji osobom trzecim, zamieszczać publicznie w Internecie, w szczególności na forach, Facebook’u ani przesyłać jej treści w korespondencji, nawet jeśli ta informacja jest dostępna w publicznych kanałach Usługodawcy.

6. Usługodawca w każdym przypadku informowania o obniżeniu Wynagrodzenia z tytułu Subskrypcji obok informacji o obniżonym Wynagrodzeniu uwidaczniać będzie również informację o najniższym Wynagrodzeniu tej Subskrypcji, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Darmowy okres próbny

1. Użytkownik może uruchomić Subskrypcję nieodpłatnie na czas określony 7 dni, w czasie których będzie miał dostęp do wszystkich Materiałów - płatnych i bezpłatnych.

2. Skorzystanie z Darmowego Okresu Próbnego w ramach uruchomienia Subskrypcji jest dozwolone wyłącznie raz przez jednego Użytkownika. W trakcie próby skorzystania z Darmowego Okresu Próbnego Użytkownik zostanie poinformowany o tym, czy jest uprawniony do skorzystania z niego.

3. Po upływie Darmowego Okresu Próbnego (7 dni) zostanie pobrana pierwsza opłata Subskrypcyjna.

4. Przed upływem Darmowego Okresu Próbnego Użytkownik może zmienić rodzaj swojego konta na Darmowe Konto. Straci wtedy dostęp do płatnych Materiałów w ramach Platformy.

5. W celu skorzystania z usługi Darmowego Okresu Próbnego Użytkownik powinien podjąć następujące działania: kliknąć na Platformie przycisk „Wypróbuj przez 7 dni”, wypełnić Formularz Subskrypcyjny wraz z podaniem numeru karty płatniczej.

6. Umowa Subskrypcji (z 7-dniowym Darmowym Okresem Próbnym) zawierana jest w chwili kliknięcia przycisku "Potwierdź założenie konta" i obowiązuje przez czas nieokreślony.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo skrócenia lub zablokowania okresu Darmowego Okresu Próbnego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli jest to jego kolejna próba uruchomienia Darmowego Okresu Próbnego przez Użytkownika.

Prawa własności intelektualnej

1. Właścicielem praw do opublikowanych postów jest Użytkownik.

2. Z chwilą publikacji Użytkownik udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z postów w ramach promocji działalności Platformy, jak również w zakresie publikowania kompilacji materiałów edukacyjnych w ramach social media z zastrzeżeniem, że Usługodawca będzie prowadził takie działania w ramach własnej działalności, nie pobierając za nie wynagrodzenia.

3. Użytkownicy zobowiązują się nie kopiować oraz nie wykorzystywać treści publikowanych w ramach Platformy w sposób inny niż na własny, prywatny użytek.

Obsługa platformy, reklamacje

1. Usługodawca odpowiada za zgodność świadczenia z Umową.

2. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: ahoy@ahoy.so.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.

4. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie reklamacji konsumenckich – zgodnie z art. 43j i następne ustawy o prawach konsumenta.

6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, konsekwencjach zaniechania aktualizacji oraz dostarczy je Konsumentowi. Jeżeli Konsument nie zainstaluje aktualizacji w rozsądnym czasie po ich dostarczeniu, wówczas Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, który wynika wyłącznie z braku aktualizacji.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres wskazany w pkt 2 Definicji.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny nie przysługuje, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

10. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

11. Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony ahoy.so oraz drogą e-mailową. W przypadku Umów zawartych na czas określony dłuższy niż 60 dni Usługodawca zobowiązany jest do utrzymywania usług przez czas określony Umową lub za zgodą Użytkownika do zwrotu należności wynikających za okres dłuższy niż 60 dni i odpowiednio skrócenia czasu obowiązywania Umowy.

12. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

13. Platforma dostępna jest od 14.04.2021 przez czas nieokreślony.

14. Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

System ocen

1. W ramach Portalu Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość oceny Materiałów w formie opisowej (komentarz) oraz graficznej (możliwość oceny w skali 1 do 5). System ocen służy gromadzeniu i udostępnianiu subiektywnych ocen Materiałów dokonanych przez Użytkowników, które to oceny mogą wpłynąć na wybór danego Materiału przez innych Użytkowników.

2. Do wystawienia oceny uprawniony jest: w przypadku Materiałów darmowych – każdy Użytkownik posiadający Konto w Portalu; w przypadku Materiałów odpłatnych – tylko Użytkownik, który wykupił dostęp do tego Materiału.

3. Możliwość wystawienia opinii nie jest ograniczona w czasie.

4. Wystawienie oceny przez osobę nieposiadającą Konta nie jest możliwe.

5. Po wystawieniu oceny jest ona widoczna w formie opisowej lub graficznej na podstronie Portalu, na której dostępny jest oceniony Materiał wraz z informacją o autorze oceny oraz dacie jej wystawienia.

6. Na podstawie sumy wszystkich ocen danego Materiału w Portalu widoczna jest ogólna ocena Materiału stanowiąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen tego materiału.

7. Ocena powinna być zgodna z rzeczywistą oceną danego Materiału i nie może zawierać:

a) treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, dyskryminujących,  pornograficznych, nawołujących do nienawiści, rasizmy, ksenofobii itp., wulgaryzmów;

b) danych kontaktowych, dostępowych;

c) treści reklamowych, odnośników do innych stron internetowych;

d) zawierających złośliwe oprogramowanie;

e) generowanych automatycznie, w szczególności przez boty czy AI.

8. Wyłączną odpowiedzialność za treść oceny ponosi jej autor.

9. Usługodawca nie ingeruje w treść ocen, jednak zastrzega sobie prawo ich usunięcia lub zablokowania w przypadku, gdy:

a) treść oceny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy;

b) treść oceny zawiera znaki, które powodują, że jest ona nieczytelna lub istnieje podejrzenie, że może zawierać złośliwe oprogramowanie;

c) z treści z i charakteru oceny wynika, że została ona wystawiona omyłkowo bądź bez zapoznania się z Materiałem.

10. Użytkownik ma nieograniczoną czasowo możliwość edycji swojej oceny.

11. Z chwilą umieszczenia opinii w Portalu, Użytkownik wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo zgodę na publikację oceny w całości albo w części w Portalu lub w kanałach social media Usługodawcy.

Zmiany regulaminu. Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: ahoy.so/regulamin

2. Użytkownik może korzystać z Usług, na które zawarł Umowy przede wszystkim w Polsce, jak również w czasie tymczasowego pobytu w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;

b) Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;

c) Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;

d) Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;

e) Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogę korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w ust. 3 lit. c, d powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.

5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.

6. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

8. O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres mailowy e-mail ahoy@ahoy.so.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Prosimy o wysłanie na podany adres e-mail)

.

Adresat:

Eduweb sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 10/46 02-972 Warszawa

adres e-mail: ahoy@ahoy.so

Ja, …………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy.

Data aktywacji Konta:

Imię i nazwisko Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Adres korespondencyjny Użytkownika:

Podpis Użytkownika:

Data: